Violetta Grimm
Ergänzungskraft 1A

Paula Semler
Ergänzungskraft 1A

Moritz Neukirchen
Ergänzungskraft 1B

Kira Wendling
FsJ 1A

Paula Kukoll
FsJ 1B

Kirsten Paas

Gruppenleitung 2A

Gruppenhandy:

0157-520291426

Rita Zuschke

pädagogische Leitung
Gruppenleitung 2B

Gruppenhandy:

0157-85729731

Dorothee Jurek

Gruppenleitung 3A

Gruppenhandy:

0157-85729732

Denise Semsch
Gruppenleitung 3B

Gruppenhandy:

0163-7805511

Marita Kannenberg
Ergänzungskraft 3A

Ulrike Temme-Gähl
Ergänzungskraft 3B

Julia Czempik
Ergänzungskraft 3B

Anja Holtermann

org. Leitung
Gruppenleitung 4A

Gruppenhandy:

0157-85729730

Petra Nett
Ergänzungskraft 4A

Yvonne Sahler-Klein
Ergänzungskraft 4A

Rita Niessen
Küchenfee

OGS Leitung

Rita Zuschke

Pädagogische Leitung

Erreichbarkeit:

0517-85729731        

Anja Holtermann

Organisatorische Leitung

Erreichbarkeit:

0157-85729730        

Melanie Jürss

Träger 

Erreichbarkeit:

0176-83101922     

Teams der Wasserflöhe 1A und 1B

Birgit Hebbecker
Ergänzungskraft 1B

Teams der Wasserläufer 2A und 2B

Claudia Semler
Ergänzungskraft 2A

Elke Barfuß
Ergänzungskraft 2B

Ellen Stinner
Ergänzungskraft 2A

Teams der Wasserspechte 3A und 3B
Teams der Wasserfrösche 4A und 4B

Angelika Kröck
Ergänzungskraft 4B

Elaine Waters
Ergänzungskraft 4B

Mensa

Beverley Blum

Gruppenleitung 1A

Gruppenhandy:

0157-70338466

Ulrike Buchmüller

Gruppenleitung 1B

Gruppenhandy:

0157-37245995

Melanie Jürss

Träger
Gruppenleitung 4B

Gruppenhandy:

0157-55211813